Kam se ubírá motokros v ČR?

21.05.2015 19:19

Vážení sportovní přátelé,

22.9. 2014 jsem před konferencí Svazu motokrosu AČR odeslal všem nominovaným delegátům dopis s odůvodněním, proč by výkonný výbor neměl být na této konferenci zvolen (delegáti na konferencích svazů volí výkonné výbory na další funkční období – dále jen VV). Samotné delegáty volí a zve na konferenci svazu Federace motocyklového sportu AČR. Abych se této konference mohl zúčastnit a promluvit k delegátům, musel jsem se dokonce nechat navrhnout mezi kandidáty na post člena VV pro rok 2015 (během konference jsem následně svou kandidaturu logicky stáhnul - na základě tříletých zkušeností již opravdu nechci být členem VV).

Hlavním tématem, které jsem se snažil delegátům sdělit, bylo to, že AČR potřebuje fungující VV, protože bez VV není schopen vytvářet žádnou sportovní činnost. V tom jsem viděl určitou možnost pomoci sportu.

VV vytváří jednotlivé národní a mezinárodní kalendáře, VV připravuje a novelizuje národní řády, VV komunikuje a navrhuje vedoucím SMS rozsah jejich činnosti, zkrátka VV je zodpovědný za sportovní chod disciplíny. Sice bez pravomocí, bez smluvního vztahu, bez rozpočtů, bez nároků na odměnu za vykonanou činnost v rámci vedení či chodu VV, ale zodpovědný.

Pokud by tedy AČR neměl VV, jen velmi obtížně by mohl sportovní činnost organizovat a následně vykazovat na MŠMT.

Část tohoto dopisu naleznete v následujících řádcích, jeho celé znění v příloze:

V Praze dne 22.9. 2014

Vážení,

dne 25. 9. 2014 proběhne konference Svazu motokrosu AČR, na které by zvolení delegáti měli odhlasovat nové složení výkonného výboru tohoto svazu. Vzhledem k velkým těžkostem a problémům, se kterými se současně platný výkonný výbor musel v sezoně 2014 potýkat (otázky zejména včasného financování reprezentace, závodů MMČR, jednotlivých SMS, realizačních týmů, komunikace s FMS AČR apod., které vedly k mé rezignaci na post předsedy VV), dovoluji si Vám zaslat pár následujících otázek.

Domnívám se zároveň, že pokud nebudeme znát odpovědi na následující otázky, volba jakéhokoliv výboru je zcela bezpředmětná a měla by být odložena do té doby, dokud zodpovědní představitelé Autoklubu ČR nevypracují a nepředloží pravidla, podle kterých se v roce 2015 všichni zúčastnění budou řídit.

V případě, že výkonný výbor bude zvolen, dostávají se jak někteří jeho členové, tak pořadatelé, kluby týmy a jezdci do pozice čekatelů a prosebníků zejména o prostředky k zajištění kvalitních sportovních podniků, reprezentace atd. 

Pořadatelé sportovních podniků v gesci FMS AČR:

V současné době jsou příspěvky pro kluby a pořadatele sportovních podniků v gesci FMS AČR hrazeny zejména ze dvou dotačních programů MŠMT.

Těmito programy jsou:

PROGRAM IV. – Údržba a provoz sportovních zařízení

PROGRAM V. – Organizace sportu

Ve spojitosti s těmito programy pokládám následující otázky:

PROGRAM IV – Údržba a provoz sportovních zařízení

 1. Je vypracován transparentní systém rozdělování peněz mezi jednotlivé pořadatele?

  • např. klub uspořádá 1 závod přeboru SMS, má nárok na X peněz

  • např. klub uspořádá 2 závody přeboru SMS, má nárok na 2X peněz

  • např. klub uspořádá závod MMČR + přebor SMS, má nárok na 3X peněz atd.

 2. Pokud není vypracován transparentní systém rozdělování peněz mezi jednotlivé pořadatele, kdo a podle jakého klíče peníze rozděluje? Nemůže být s těmito prostředky účelově manipulováno?

PROGRAM V – Organizace sportu

 1. jak bylo v posledních dvou letech hospodařeno s finančními prostředky z programu V?

  • v roce 2012 byla celková výše Programu V 34.695.700,- Kč a na „Náklady spojené s organizací sportu“ (nejedná se o příspěvky klubům a pořadatelům) bylo vyčleněno 9.850.700,- Kč (zdroj web AČR, dotace); z těchto zdrojů bylo dle dokumentu hrazeno: školení, nákup technického vybavení, pojištění, členské poplatky mezinárodním organizacím, mzdové náklady atd.

  • v roce 2013 byla celková výše Programu V 27.116.300,- Kč a na „Náklady spojené s organizací sportu AČR“ bylo vyčleněno 17.116.300,- Kč (zdroj web AČR, dotace); tyto náklady byly dle dokumentu vyčleněny na: společné náklady federací, asociací, svazů a podpora klubů sdružených v AČR

 1. proč došlo meziročně k navýšení „Nákladů spojených s organizací sportu AČR“ o 7.265.600,- Kč?

 2. Které kluby jsou z těchto několikamiliónových zdrojů podporovány a proč?

 3.  Jaké federace jsou z těchto zdrojů podporovány v případě, kdy federace hospodaří s prostředky z vydávání licencí jezdců, soutěžících, poplatků za pořádání sportovních podniků, vydávání licencí sportovních komisařů atd.?

  Mimo tyto zdroje např. FMS AČR krátí dotaci z PROGRAMU I. Sportovní reprezentace o 10% (v roce 2013 si FMS z této dotace ponechala 260.040,- Kč)

 4. O jaké mzdové náklady hrazené z programu V se jedná?

Doufal jsem, že pokud delegátům předložím pádné argumenty proč VV v danou chvíli nevolit (do doby, než AČR předloží jasné karty a hlavně finanční rozpočty) přinutím zodpovědné představitele sportovní autority začít pracovat tak, jak by z mého pohledu pracovat měli. Zkrátka, chtěl jsem nezvolením VV ukázat na nečinnost, nefunkčnost a nezodpovědnost těch, kteří za „vedení sportu“ pobírají měsíční mzdu a tím je přinutit změnit zažitý a léty "propracovaný" systém.

Tento záměr (odložit volbu VV) se mi bohužel prosadit nepodařilo. Částečně to mohlo být složením delegátů (nadpoloviční většina byla z mého pohledu AČR něčím zavázána nebo AČR potřebuje např. ve formě „přidělení pořádání MMČR“), částečně nezájmem o mé argumenty. O zbytek se postaral D. Novotný (místopředseda VV), který v zádech s K. Naušem (Generální sekretář FMS AČR) dokázal prosadit své zájmy.

Každopádně, nový VV byl na této konferenci zvolen, kandidáti své zvolení přijali, zvolili si svého předsedu a místopředsedu a jsou tedy za chod sportovní disciplíny zodpovědní.

Vzhledem k současné situaci v motokrosu, která vygradovala minulý víkend zrušením dvou druhých nejvyšších podniků v rámci sportovní autority (závody organizované Středisky Motocyklového Sportu – dříve Krajskými středisky) pokládám za nutné upozornit na některé přinejmenším mně nejasné skutečnosti, které jsou právě v gesci VV. Výčet nejasností předkládám v kalendářním pořadí a v rozsahu mně známých informací:

Leden 2015

Předseda VV P. Hájek informoval vedení OFF road klubu Jinín, že jakékoliv platby v rámci vedení sportovního centra mládeže jsou zastaveny a tím prakticky ukončil činnost práce s mládeží v přípravném období formou zaběhlého SCM. Následně byly platby – doplatky trenérům za odvedenou práci realizovány (po splatnosti) prostřednictvím ERWO Jinín MX CLUB v AČR (Erich Pour). O „nových pravidlech“ trénování mládeže s účinností od 1.1. 2015 se však dočteme až v zápise VV č.2 ze dne 19.3. 2015. Zřejmě je podepsaný zapisovatel J.V. (Jana Vaňková?) zapomněl do zápisu č.1 zapsat. Jinak by se přeci nemohlo stát, že se 19.3. 2015 projednává na VV něco, co platí již od 1.1. 2015 a podle čeho se od ledna pracuje/nepracuje. Nebo to bylo jinak?

Práce s mládeží formou Sportovního Centra Mládeže tak dle mých informací definitivně skončila.

 

V zápisu VV č.1/2015 je uvedeno, že s mládeží se bude pracovat na těchto úrovních:

 

 1. podpora reprezentace

 2. práce s jezdci SMS (soustředění pro jezdce pod vedením SMS)

 3. motokrosové kroužky pro veřejnost

 

Jestli se již (konec května) pracovat začalo nebo ne mi není známo. Vzhledem k tomu, že jsem stále v úzkém kontaktu s reprezentačními jezdci i jezdci krajské úrovně různých kategorií, a nikdo z nich o žádné práci s mládeží neví, o něčem to zřejmě svědč. A o "motokrosových kroužcích pro veřejnost" si myslím své.

 

Březen 2015

 

V zápisu VV č.2:

VV odsouhlasil přidělení částky 150 000,- Kč na dvě soustředění SUPERMOTO a částku 145 500,- na soustředění  SIDE z Programu II.

Na základě jakých rozpočtů a komu byly finanční prostředky přiděleny? Jak široká je členská základna mládeže těchto disciplín, když byly tyto akce financovány tak vysokou částkou z Programu II, tedy z programu na podporu a rozvoj mládeže?

 

Duben 2015

 

V zápisu VV č.3:

„Rozpočet ERWO JINÍN MX CLUB v AČR na soustředění 426 900 Kč – schválen“.

Na základě jakého rozpočtu, na kolik akcí a pro koho (jaké účastníky) byla tak vysoká částka schválena?

 

Květen 2015

 

Zrušené závody SMS:

 

SMS Morava:

 

Zkušený pořadatel v Dlouhé Loučce, v minulých letech několikanásobný pořadatel MMČR, který měl již v loňském roce problémy s prašností - kropením tratě. Pravda je ale taková, že většina pořadatelů závodů SMS (krajských přeborů) se dostává pod úroveň různých cupů.

Proč?

Většinou jsou to nadšení pořadatelé, kterým ale chybí finanční prostředky. Přípravu tratě a závodu tak tedy zajistí podle svých finančních možností. To ale není trend moderního motokrosu. Moderní motokros potřebuje moderní rychlé a technicky náročné tratě a důkladnou přípravu. A na to jsou potřeba finanční prostředky v prvé řadě od zastřešující organizace tj. Autoklub České republiky. AČR na podporu a organizaci sportu (jezdců, pořadatelů atd.) dodává od MŠMT již několik let finanční prostředky z programu V v dostatečné výši (viz můj dopis delegátům…). Bohužel tyto peníze zůstávají převážně na chod sekretariátu AČR. Anebo jsou použity na jiné záležitosti.

Přebor SMS Jihočeského kraje - Jinín:

Zrušení závodu SMS Jihočeského kraje v Jiníně projednala mimořádná schůze Sportovní komise SMS Jižní Čechy 20.5.2015 (https://www.motosportchynov.cz/). V zápisu z této schůze Erich Pour (člen VV Svazu motokrosu AČR, člen Sportovní komise SMS Jižní Čechy, manažer a předseda pořádající organizace ERWO Jinín MX Club, který je novým provozovatelem areálu v Jiníně a sportovní komisař závodu SMS Jižní Čechy v Jiníně – předseda JURY) vysvětluje, proč připravil trať, tak jak byla připravena. Co je ale ještě daleko závažnější? Erich Pour uvedl na schůzi: 15 traťových komisařů... (trať je homologována na 34 traťových komisařů) ...„považoval jsem to za dostatečné“. Při tak malém počtu traťových komisařů šlo o životy jezdců, kteří nastoupili do tréninků. Kde byl v tu chvíli ředitel závodu M. Mída? Proč dovolil za tohoto stavu traťových komisařů vůbec zahájit trénink na tento závod?  

Erich Pour dodává: „Po Autoklubu ČR jsem žádal odpovídající techniku na přípravu tratě, bohužel se nedostavila“!!! Nevím, jestli má nájemce Jinínského areálu (ERWO Jinín MX Club) ve smlouvě, že AČR bude zajišťovat techniku na přípravu tratě. Divil bych se tomu. Proto nechápu, co p. Pour čekal. Přitom závod jihočeské SMS byla první akce, kterou měl nový nájemce zajistit.

Kdo tedy vybral tohoto nájemce do areálu, který má hodnotu více jak 50 milionů Kč, bez výběrového řízení (nájemce který nemá zjevně s vedením takového areálu žádné zkušenosti)? Já to vím...

Domnívám se, že současná situace ve vedení sportovní autority a našeho sportu je skutečně závažná. Natolik závažná, že bychom měli začít společně a organizovaně vytvářet tlak na Autoklub ČR, federaci motocyklového sportu a dále na vedení a členy VV Svazu motokrosu. Měli bychom požadovat předložení písemných podkladů rozdělení finančních prostředků z programů, které AČR dostává od MŠMT, tedy reprezentace, mládež, podpora sportu, finance z odvodů z hazardu a sázkových her. S konkrétní podporou pro subjekty, které zajišťují tréninkový proces mládeže a závody na všech úrovních - od závodů SMS po MMČR. 

Stále jsem totiž přesvědčen, že pokud chci řídit jakýkoliv subjekt (je jedno zda se jedná o firmu, klub nebo SMS), potřebuji čtyři základní složky řízení:

PRAVOMOC

KOMPETENCE (předpoklady či schopnosti řídit – věrohodnost, inteligence, vzdělání, vize apod.)

BUDGET (rozpočet, finance)

ZODPOVĚDNOST

 

Pokud mi kterákoliv z těchto základních složek chybí, z dlouhodobého hlediska je to vždy špatně.

 

Pracují-li pro nás zodpovědní lidé bez pravomocí či zdarma, pak je to forma dobročinnosti/dobrovolnosti/ochotnictví a nemůžeme od nich požadovat profesionální výsledky. Pracují-li pro nás a pro sport lidé nezodpovědní a nekompetentní, pak na svých místech nemají co dělat.  

Pojďme s naší nespokojeností něco dělat. Nikoliv pouze křikem na rozpravě, v depu či v anonymních diskusích, ale veřejně a s vlastní tváří.  Začněme sledovat rozhodnutí AČR a VV v jejich oficiálních zápisech, ptejme se veřejně na naše dotazy ohledně organizace, financování, vizí, zodpovědnosti, profesionality ve sportu. Existuje určitě mnoho otázek typu: kam se "odklánějí" finanční prostředky od státu určené na sport?

Dobrou příležitost můžeme mít již na dalším závodu BAM MMČR v Pacově, kde již v sobotu bude nejvíce zástupců našeho sportu a následně snad i vedení sportovní autority.

Když nic jiného, minimálně se tak snad dobře připravíme na chvíli, kdy se před koncem sezony bude volit nový VV. Tomu tak naší neodbytností a tlakem na AČR pomůžeme vytvořit takové pracovní prostředí, ve které výše popisované nedostatky a systémové chyby nebudou mít své místo.

Zápis VV č.1

Zápis VV č.2

Zápis VV č.3

Dopis delegátům-září 2014


Aleš Doležal